13:23
-1 C°
Giao thông tắc nghẽn:   4
$
70.1217
76.2245
Đảng Cộng sản Việt Nam

Công ty

Sự miêu tả

Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền và là chính đảng duy nhất được phép hoạt động tại Việt Nam, đảm bảo bằng Điều 4 Hiến pháp 1980. Theo Cương lĩnh và Điều lệ chính thức hiện nay, Đảng là đại diện của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy Chủ nghĩa Marx-Lenin và Tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động. Tại Việt Nam, trong ngữ cảnh không chính thức cũng dùng từ "Đảng" (hoặc "Đảng ta") để nói về Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cơ quan cao nhất của Đảng là Đại hội Đại biểu, nơi sẽ bầu ra Ban Chấp hành Trung ương. Giữa các kỳ Đại hội Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng là cơ quan tối cao quyết định các vấn đề của Đảng. Sau Đại hội, Trung ương sẽ bầu ra Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Trung ương, và bầu một Ủy viên Bộ Chính trị làm Tổng Bí thư.

Xếp hạng GlobalVN.biz

Diễn ra
person_view.main_rating
№2
Trong đánh giá
Tiếng Việt Tổ chức
person_view.main_rating
Diễn ra
person_view.area_rating
№1
Trong xếp hạng
Chính trị và Hành chính
person_view.area_rating

Nhân viên công ty

Bộ trưởng Bộ Nội Vụ
1 person_view.place
Bộ trưởng Bộ Công An
2 person_view.place
Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng
3 person_view.place
Phó Thủ tướng Chính phủ
4 person_view.place
Phó Thủ tướng Chính phủ
5 person_view.place
Cố vấn Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam
6 person_view.place
Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
7 person_view.place
Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
8 person_view.place
Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
9 person_view.place
Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
10 person_view.place
Chủ tịch nước
11 person_view.place
Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam
12 person_view.place
Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
13 person_view.place
Quyền Chủ tịch nước
14 person_view.place
Chủ tịch Quốc hội nước
15 person_view.place

comments.discussion

КОМПАНИИ УФЫ


Уфимский бизнес портал ГлобалУФА.ру включает в себя огромный каталог организаций, осуществляющих деятельность на территории Уфы и Башкортостана. Здесь без труда можно найти всю необходимую информацию о предприятии. Карточка организации содержит полную инфостраницу с подробным описанием деятельности компании, логотипом, контактными данными и ссылкой на официальный сайт организации. Читатель также может сразу ознакомиться с кадровым составом предприятия, увидеть последние пресс-релизы и новостной блок, а также посмотреть, какую строчку рейтинга занимает компания.
Рейтинг участника бизнес портала ГлобалУФА.ру рассчитывается на основании количества упоминаний в уфимских новостях и размещенных пресс-релизах, содержащих сведения о деятельности организации и ее достижениях. Подняться в рейтинге можно и за счет публикации вакансий, а также количества зарегистрированных персон. При этом представители компании могут самостоятельно увидеть, сколько раз была просмотрена карточка предприятия на ГлобалУФА.ру, а также оперативно скорректировать информацию.
Особое внимание мы уделяем многофункциональности раздела «Компании». Для вашего удобства есть поисковая строка, а также отраслевой рубрикатор.
Уфимский бизнес портал – это всегда актуальная база предприятий Уфы и Башкортостана!
woman.name

woman.position
world_metric.population_title
8012831773
world_metric.died_year
5297779
world_metric.born_year
13033474