Đảng Cộng sản Việt Nam

Công ty

Đảng Cộng sản Việt Nam

Đảng Cộng sản Việt Nam

Chính trị và Hành chính

Sự miêu tả

Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền và là chính đảng duy nhất được phép hoạt động tại Việt Nam, đảm bảo bằng Điều 4 Hiến pháp 1980. Theo Cương lĩnh và Điều lệ chính thức hiện nay, Đảng là đại diện của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy Chủ nghĩa Marx-Lenin và Tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động. Tại Việt Nam, trong ngữ cảnh không chính thức cũng dùng từ "Đảng" (hoặc "Đảng ta") để nói về Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cơ quan cao nhất của Đảng là Đại hội Đại biểu, nơi sẽ bầu ra Ban Chấp hành Trung ương. Giữa các kỳ Đại hội Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng là cơ quan tối cao quyết định các vấn đề của Đảng. Sau Đại hội, Trung ương sẽ bầu ra Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Trung ương, và bầu một Ủy viên Bộ Chính trị làm Tổng Bí thư.

Xếp hạng GlobalVN.biz

Diễn ra
Chủ yếu
№7
Trong đánh giá
Tiếng Việt Tổ chức
Chủ yếu
Diễn ra
Quả cầu
№2
Trong xếp hạng
Chính trị và Hành chính
Quả cầu

Nhân viên công ty

Cựu Bộ Trưởng Bộ Nội Vụ Việt Nam
1 địa điểm
越南国家主席
2 địa điểm
Cựu Bộ Trưởng Quốc Phòng
3 địa điểm
Cựu Phó Thủ Tướng
4 địa điểm
Cựu Phó Thủ Tướng Thứ Nhất Của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
5 địa điểm
Cựu Cố vấn Ủy Ban Trung Ương Đảng Cộng Sản Việt Nam
6 địa điểm
Cựu Tổng Thống Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
7 địa điểm
Cựu Tổng Thống Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
8 địa điểm
Cựu Thủ Tướng Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
9 địa điểm
Cựu Phó Thủ Tướng Việt Nam
10 địa điểm
Cựu Tổng Thống Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
11 địa điểm
Chính Khách và Lãnh Đạo Đảng việt nam
12 địa điểm
Chính khách Và chính trị Gia Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
13 địa điểm
Chủ tịch nước
14 địa điểm
Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam
15 địa điểm

Các công ty tại Việt Nam


Cổng thông tin doanh nghiệp Việt Nam GlobalVN.biz bao gồm một danh mục khổng lồ các tổ chức hoạt động tại Việt Nam. Tại đây bạn có thể dễ dàng tìm thấy tất cả các thông tin cần thiết về công ty. Thẻ của tổ chức chứa một trang thông tin đầy đủ với mô tả chi tiết về các hoạt động của công ty, logo, chi tiết liên hệ và liên kết đến trang web chính thức của tổ chức. Người đọc cũng có thể làm quen ngay với nhân sự của doanh nghiệp, xem các thông cáo báo chí và khối tin tức mới nhất, cũng như xem công ty chiếm dòng xếp hạng nào.
Việc xếp hạng thành viên của cổng thông tin doanh nghiệp GlobalVN.biz được tính toán dựa trên số lượt đề cập trong tin tức tiếng Việt và thông cáo báo chí có chứa thông tin về hoạt động của tổ chức và thành tích của tổ chức. Bạn cũng có thể tăng thứ hạng bằng cách đăng các vị trí tuyển dụng, cũng như theo số lượng người đăng ký. Đồng thời, đại diện công ty có thể độc lập xem thẻ của công ty được xem bao nhiêu lần trên GlobalVN.biz, cũng như kịp thời chỉnh sửa thông tin.
Chúng tôi đặc biệt chú trọng đến tính linh hoạt của "Công ty" phần. Để thuận tiện cho bạn, có một thanh tìm kiếm, cũng như một bộ đánh giá ngành.
Cổng thông tin doanh nghiệp Việt Nam luôn là cơ sở dữ liệu cập nhật về các doanh nghiệp Việt Nam!
Potapova Alena

Giám đốc phát triển
Dân số
8137867783
Chết trong vòng một năm
31535701
sinh vào một năm
77583406