01:43
-4 C°
Giao thông tắc nghẽn:   0
$
60.7520
63.3008

world_metric.world_metric_title

world_metric.population_title

world_metric.population
7997272273
world_metric.born_today
28634
world_metric.died_today
11639
world_metric.born_year
132934874
world_metric.died_year
54034679
world_metric.population_year
78900195
world_metric.population_today
16995

world_metric.internet_title

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
world_metric.internet_users
5512858400
world_metric.internet_twitter
world_metric.internet_email
world_metric.internet_blogpost
412000
world_metric.internet_google
5006933
world_metric.internet_facebook
world_metric.internet_youtube
164513866
world_metric.internet_whatsapp
35763866
world_metric.internet_instagram
104430464
world_metric.internet_wechat
88694433

world_metric.economic_title

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
world_metric.money_health
$
1123584667
world_metric.money_education
$
761022092
world_metric.money_military
$
336798155
world_metric.sold_energy
$
233798155
world_metric.sold_agro
$
130798155
world_metric.sold_metal
$
103000000
world_metric.sold_auto
$
92700000
world_metric.sold_it
$
82400000
world_metric.sold_realty
$
72100000
world_metric.sold_marketing
$
51500000

world_metric.sold_title

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
world_metric.dev_coffee
97983179
world_metric.use_energy
world_metric.use_energy_value
33475000
world_metric.sold_oil
world_metric.sold_oil_value
6945599
world_metric.dev_water
world_metric.dev_water_value
873234
world_metric.sold_smartphone
491001
world_metric.sold_tv
48101
world_metric.dev_computer
47689
world_metric.dev_bicycle
29870
world_metric.dev_car
15862
world_metric.dev_book
515

world_metric.deaths_title

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
world_metric.deaths_aborting
38732823
world_metric.deaths_com_dis
11954575
world_metric.deaths_hunger
10041843
world_metric.deaths_cancer
7650928
world_metric.deaths_smoking
4781830
world_metric.deaths_alchohol
2390915
world_metric.deaths_aids
1482367
world_metric.deaths_road
1434549
world_metric.deaths_suicide
956366
world_metric.deaths_water
765092

world_metric.world_metric_title

world_metric.speaker_text
woman.name

woman.position
world_metric.population_title
7997272273
world_metric.died_year
54034679
world_metric.born_year
132934874