22:26
+4 C°
Giao thông tắc nghẽn:   1
$
76.4479
82.3923

world_metric.world_metric_title

world_metric.population_title

world_metric.population
8025276568
world_metric.born_today
374188
world_metric.died_today
152098
world_metric.born_year
34001068
world_metric.died_year
13820578
world_metric.population_year
20180490
world_metric.population_today
222090

world_metric.internet_title

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
world_metric.internet_users
5638453420
world_metric.internet_twitter
world_metric.internet_email
world_metric.internet_blogpost
5384000
world_metric.internet_google
65430406
world_metric.internet_facebook
world_metric.internet_youtube
2149860812
world_metric.internet_whatsapp
467360812
world_metric.internet_instagram
1364693248
world_metric.internet_wechat
1159055406

world_metric.economic_title

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
world_metric.money_health
$
14682960794
world_metric.money_education
$
9945007144
world_metric.money_military
$
4401265210
world_metric.sold_energy
$
3055265210
world_metric.sold_agro
$
1709265210
world_metric.sold_metal
$
1346000000
world_metric.sold_auto
$
1211400000
world_metric.sold_it
$
1076800000
world_metric.sold_realty
$
942200000
world_metric.sold_marketing
$
673000000

world_metric.sold_title

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
world_metric.dev_coffee
1280440378
world_metric.use_energy
world_metric.use_energy_value
437450000
world_metric.sold_oil
world_metric.sold_oil_value
90764818
world_metric.dev_water
world_metric.dev_water_value
11411388
world_metric.sold_smartphone
6416382
world_metric.sold_tv
628582
world_metric.dev_computer
623198
world_metric.dev_bicycle
390340
world_metric.dev_car
207284
world_metric.dev_book
6730

world_metric.deaths_title

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
world_metric.deaths_aborting
9906786
world_metric.deaths_com_dis
3057650
world_metric.deaths_hunger
2568426
world_metric.deaths_cancer
1956896
world_metric.deaths_smoking
1223060
world_metric.deaths_alchohol
611530
world_metric.deaths_aids
379148
world_metric.deaths_road
366918
world_metric.deaths_suicide
244612
world_metric.deaths_water
195689

world_metric.world_metric_title

world_metric.speaker_text
woman.name

woman.position
world_metric.population_title
8025276568
world_metric.died_year
13820578
world_metric.born_year
34001068