Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học đủ phẩm chất, năng lực
Tập trung xây dựng đội ngũ c...
Đăng ký vào bản tin

Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học đủ phẩm chất, năng lực

31 October 2023
1862
3 phút.
1
Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học đủ phẩm chất, năng lực

Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cần tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Sáng 31/10, tại Hà Nội, ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Trưởng Đoàn kiểm tra số 886 của Bộ Chính trị, chủ trì làm việc với Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Viện Hàn lâm) về kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác cán bộ của Viện Hàn lâm theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Phó trưởng Đoàn kiểm tra, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Duy Bắc đã thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác cán bộ đối với Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Đoàn kiểm tra đã nghiên cứu báo cáo, làm việc trực tiếp với 4 cấp ủy trực thuộc và Thường trực Đảng ủy Viện Hàn lâm. Các đơn vị thuộc Viện Hàn lâm và cấp ủy được kiểm tra đã phối hợp tốt với Đoàn Kiểm tra trong quá trình chuẩn bị báo cáo, cung cấp tài liệu; bố trí đúng thành phần, thời gian và nội dung làm việc.

Đoàn kiểm tra đánh giá, Đảng ủy Viện Hàn lâm đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc phổ biến, quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; kịp thời, chủ động nghiên cứu, xây dựng, triển khai nhiều chương trình, kế hoạch, giải pháp, quy định, quy chế đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ. Trong 5 năm qua, Viện Hàn lâm không có trường hợp bị kỷ luật, không có cán bộ sai phạm bị kỷ luật về công tác cán bộ.

Trong quá trình kiểm tra, Đoàn kiểm tra chỉ ra tồn tại, hạn chế của một số cấp ủy thuộc Đảng ủy Viện Hàn lâm trong thực hiện triển khai Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Các cấp ủy, đơn vị được kiểm tra đã nghiêm túc tiếp thu ý kiến về những tồn tại, hạn chế được Đoàn Kiểm tra chỉ ra. Đoàn kiểm tra đã nêu ra một số đề xuất, kiến nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư; xem xét một số nội dung như chính sách tinh giản biên chế, cơ chế tự chủ đối với các cơ quan nghiên cứu khoa học...

Phát biểu kết luận, thống nhất nội dung dự thảo Báo cáo, ông Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu thời gian tới, Đảng ủy Viện Hàn lâm cần xây dựng kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được Đoàn kiểm tra chỉ ra; thực hiện tốt hơn các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy chế nội bộ về công tác cán bộ.

Đảng ủy Viện Hàn lâm cần chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018, của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; trong đó, đặc biệt chỉ rõ ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, từ đó đề xuất, triển khai giải pháp tốt hơn trong giai đoạn tới.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Xuân Thắng, Giáo sư, Viện sỹ Châu Văn Minh, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam nhấn mạnh việc Đoàn kiểm tra số 886 của Bộ Chính trị thực hiện kiểm tra đối với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thể hiện sự quan tâm của Bộ Chính trị đối với Viện Hàn lâm nói riêng, đội ngũ cán bộ khoa học công nghệ của Việt Nam nói chung.

Thời gian tới, Đảng ủy Viện Hàn lâm sẽ từng bước khắc phục tồn tại, hạn chế mà Đoàn kiểm tra nêu ra, góp phần thực hiện tốt hơn công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng./.

Một nguồn: https://www.vietnamplus.vn/tap-trung-xay-dung-doi-ngu-can-bo-khoa-hoc-du-pham-chat-nang-luc/905164.vnp

Các công ty trong tin tức1 trên bản tin tức

Phần:
nguồn ảnh:
cdnimg.vietnamplus.vn

Tin tức Việt Nam


GlobalVN.biz News là nơi cập nhật thông tin mới nhất, cập nhật nhất về các sự kiện nổi bật đã diễn ra trong khu vực. Nhiệm vụ của news feed của nguồn là truyền tải đến người đọc thông tin về các sự kiện quan trọng trong kinh doanh, chính trị, kinh tế, y tế, văn hóa và các lĩnh vực khác của đời sống tại Việt Nam với độ chính xác và khách quan tối đa.
GlobalVN. biz news là tin tức về các quá trình kinh tế, diễn ra ở Việt Nam, những tin tức mới nhất về đời sống xã hội, các sự kiện và tổng quan về các sự kiện chính trị. Tin tức Việt Nam là thông tin về hoạt động của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, công việc của nhà ở và dịch vụ xã hội, và việc thực hiện các dự án quan trọng. Các nhà báo của trang web không chỉ mô tả cuộc sống của khu vực mà còn nói về tình trạng hiện tại của nền kinh tế Việt Nam. Mọi thứ bạn cần biết về những đổi mới trong lĩnh vực công nghiệp và nông nghiệp, kinh tế và chính phủ đều được thu thập trong mục "Tin tức" trên GlobalVN.biz.
Tin tức Việt Nam thông tin kịp thời đến người đọc, phản ánh bức tranh thực tế và gợi mở những vấn đề thời sự. Giao tiếp với các cơ cấu chính phủ và doanh nghiệp cho chúng tôi cơ hội cung cấp cho độc giả những tài liệu đáng tin cậy, giàu thông tin.
Trang chính của cổng thông tin chứa các tin tức quan trọng của Việt Nam!
Potapova Alena

Giám đốc phát triển
Dân số
8131867888
Chết trong vòng một năm
27426682
sinh vào một năm
67474492