Thường trực Ban Bí thư: Hoàn thành sắp xếp các đơn vị sự nghiệp trong năm 2024
Thường trực Ban Bí thư: Hoàn...
Đăng ký vào bản tin

Thường trực Ban Bí thư: Hoàn thành sắp xếp các đơn vị sự nghiệp trong năm 2024

28 December 2023
1946
5 phút.
1
Thường trực Ban Bí thư: Hoàn thành sắp xếp các đơn vị sự nghiệp trong năm 2024

Theo Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức TW, việc hoàn thành sắp xếp đơn vị sự nghiệp là cơ sở quan trọng để điều chỉnh chính sách tiền lương, thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 1/7/2024.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Tổ chức Xây dựng Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 diễn ra sáng 28/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nêu rõ năm 2023, các cấp ủy, tổ chức Đảng đã có nhiều nỗ lực, quyết tâm, nêu cao tinh thần trách nhiệm, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm, có hiệu quả công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Những kết quả đạt được đã góp phần xây dựng ngành Tổ chức Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Nhìn lại hơn nửa nhiệm kỳ vừa qua, công tác tổ chức xây dựng Đảng đã hoàn thành khối lượng lớn công việc được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương giao.

Thường trực Ban Bí thư chỉ rõ một số hạn chế, tồn tại phải quan tâm, có giải pháp khắc phục như việc nâng cao chất lượng công tác tham mưu chiến lược, chất lượng của một bộ phận cán bộ chưa đảm bảo. Một số cán bộ năng lực hạn chế, có cán bộ đạo đức, phẩm chất chưa đáp ứng được yêu cầu

Một bộ phận cán bộ sợ trách nhiệm, né tránh trách nhiệm, dĩ hòa vi quý. Một bộ phận tổ chức cơ sở đảng còn yếu, sức chiến đấu hạn chế. Một số cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu chấp hành chưa nghiêm, còn vi phạm quy định của Đảng…

Về những nhiệm vụ triển khai trong năm 2024, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai cho rằng đây không phải là vấn đề mới mà là nhiệm vụ thường xuyên của công tác tổ chức xây dựng Đảng. Vấn đề là quá trình tổ chức phải tiếp tục đổi mới, sâu sát hơn, chất lượng phải tốt hơn.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục quán triệt sâu sắc, đầy đủ, tổ chức thực hiện nghiêm nghị quyết, chủ trương của Đảng về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã xem xét, ban hành nhiều văn bản liên quan đến công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Trong số đó, Ban Chấp hành Trung ương ban hành 11 văn bản, chủ yếu là các nghị quyết. Bộ Chính trị ban hành 32 văn bản và Ban Bí thư là 22 văn bản, trong đó có những văn bản rất quan trọng như Quy định số 24-QĐ/TW về thi hành Điều lệ Đảng; Nghị quyết số 21-NQ/TW về tổ chức cơ sở đảng, đảng viên...

Các văn bản liên quan đến tổ chức bộ máy, biên chế do Bộ Chính trị ban hành như: Kết luận số 50-KL/TW để sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Kết luận 28-KL/TW về tổng kết Nghị quyết số 39-NQ/TW về tinh biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức...

Đồng thời, Ban Bí thư đã chỉ đạo sửa đổi, ban hành mới nhiều quy định về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của các tổ chức Đảng, của các cấp ủy, của Đảng bộ cơ sở, chi bộ cơ sở.

"Các văn bản, nghị quyết của Đảng phải được quán triệt sâu sắc, phải được cụ thể hóa sát với thực tiễn của từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương và tổ chức thực hiện nghiêm. Đây là trách nhiệm Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao cho người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức Đảng để đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất trong công tác tổ chức xây dựng Đảng," Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai nhấn mạnh.

Về công tác cán bộ, Thường trực Ban Bí thư cho biết nhiệm kỳ Đại hội XIII, các quy định về công tác cán bộ tiếp tục được sửa đổi, hoàn thiện và Bộ Chính trị, Ban Bí thư dành sự quan tâm cho vấn đề này.

Cụ thể, tuổi bổ nhiệm cán bộ đã có Kết luận số 08-KL/TW để đồng bộ với Bộ luật Lao động được ban hành, sửa đổi năm 2019; Kết luận số 14-KL/TW về khuyến khích, bảo vệ cán bộ đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm…

Hệ thống văn bản về công tác cán bộ cơ bản đảm bảo, tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp ủy, tổ chức Đảng tổ chức thực hiện và phải đảm bảo thực hiện tốt. Mỗi quy định đều yêu cầu rất cao và các cấp ủy, tổ chức đảng phải đảm bảo để các quy định này đi vào cuộc sống.

Việc thực hiện Nghị quyết 26 về bố trí bí thư cấp ủy không phải là người địa phương, từ nay đến cuối nhiệm kỳ, Ban Tổ chức Trung ương tham mưu trình Bộ Chính trị tiếp tục phân công để tăng số bí thư không phải là người địa phương.

Thường trực Ban Bí thư lưu ý các cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục chú trọng xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng theo hướng thiết thực, sát hợp để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Đối với công tác phát triển đảng viên, mục tiêu 3-4% phát triển đảng viên mới là yêu cầu tương đối cao. Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức 2 hội nghị chuyên đề ở 6 khu vực về phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên; trong khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Với sự nỗ lực lớn, đến nay, 34/67 tỉnh, thành phố, đơn vị đã đạt được mục tiêu 3-4% phát triển đảng.

Hiện nay, cả nước có trên 5 triệu đảng viên và hơn 53.800 tổ chức cơ sở đảng. Để đạt được mục tiêu khoảng 6 triệu đảng viên cuối nhiệm kỳ này, phải có sự nỗ lực tất cả các địa phương.

Chia sẻ với một số địa phương khó khăn do nguồn phát triển đảng viên không còn nhiều dư địa, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị các địa phương tính toán xây dựng mục tiêu sát hợp và quan trọng nhất phải nỗ lực để đạt mức cao nhất phù hợp với thực tiễn của mình. Đồng thời, phát triển số lượng phải gắn với chất lượng, không thể chạy theo số lượng mà buông lỏng chất lượng. Tất cả đều trông chờ vào sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, chặt chẽ của các cấp ủy nhất là các địa phương.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh năm 2024 phải hoàn thành sắp xếp các đơn vị sự nghiệp để có thể giảm được 140 đơn vị và tiếp tục sắp xếp vị trí việc làm. Đây là cơ sở quan trọng để điều chỉnh, đổi mới chính sách tiền lương và thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 1/7/2024.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị tiếp tục đổi mới phong cách, lề lối làm việc để nâng cao hiệu quả công tác tổ chức xây dựng Đảng; tăng cường cải cách, không để cho vì tầng nấc quy trình, quy định mà cuối cùng cán bộ lại không đủ chất lượng.

Tổ chức đảng phải vững mạnh, cán bộ đảng viên có chất lượng. Ban Tổ chức Trung ương đang tiến hành nghiên cứu và cải cách về lý lịch đảng viên, bảo đảm đơn giản nhưng phải rõ ràng.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh thời gian còn lại không dài, phải tăng tốc, nỗ lực cao để nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đạt kết quả cao nhất. Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là yêu cầu, là sức mạnh của Đảng, trong đó có công tác tổ chức xây dựng Đảng. Các cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu toàn tâm toàn ý, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo. Ngành Tổ chức xây dựng Đảng phải nỗ lực nhiều hơn để xứng đáng với yêu cầu của Đảng, của nhân dân./.

Một nguồn: https://www.vietnamplus.vn/thuong-truc-ban-bi-thu-hoan-thanh-sap-xep-cac-don-vi-su-nghiep-trong-nam-2024-post918112.vnp

Những người trong tin tức 1 trên bản tin tức

THÀNH VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC CỦA ỦY BAN TRUNG ƯƠNG CPV.
1 địa điểm
Phần:
nguồn ảnh:
vietnamplus.vn

Tin tức Việt Nam


GlobalVN.biz News là nơi cập nhật thông tin mới nhất, cập nhật nhất về các sự kiện nổi bật đã diễn ra trong khu vực. Nhiệm vụ của news feed của nguồn là truyền tải đến người đọc thông tin về các sự kiện quan trọng trong kinh doanh, chính trị, kinh tế, y tế, văn hóa và các lĩnh vực khác của đời sống tại Việt Nam với độ chính xác và khách quan tối đa.
GlobalVN. biz news là tin tức về các quá trình kinh tế, diễn ra ở Việt Nam, những tin tức mới nhất về đời sống xã hội, các sự kiện và tổng quan về các sự kiện chính trị. Tin tức Việt Nam là thông tin về hoạt động của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, công việc của nhà ở và dịch vụ xã hội, và việc thực hiện các dự án quan trọng. Các nhà báo của trang web không chỉ mô tả cuộc sống của khu vực mà còn nói về tình trạng hiện tại của nền kinh tế Việt Nam. Mọi thứ bạn cần biết về những đổi mới trong lĩnh vực công nghiệp và nông nghiệp, kinh tế và chính phủ đều được thu thập trong mục "Tin tức" trên GlobalVN.biz.
Tin tức Việt Nam thông tin kịp thời đến người đọc, phản ánh bức tranh thực tế và gợi mở những vấn đề thời sự. Giao tiếp với các cơ cấu chính phủ và doanh nghiệp cho chúng tôi cơ hội cung cấp cho độc giả những tài liệu đáng tin cậy, giàu thông tin.
Trang chính của cổng thông tin chứa các tin tức quan trọng của Việt Nam!
Potapova Alena

Giám đốc phát triển
Dân số
8131875808
Chết trong vòng một năm
27432106
sinh vào một năm
67487836