Sự miêu tả

Ngày 2/9/1945 Chủ Tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời đọc “Tuyên ngôn độc lâp” khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Chỉ 2 tháng sau Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc “Tuyên ngôn độc lập”, ngày 14/11/1945, Hội đồng Chính phủ đã ban hành Quyết nghị về việc thành lập Bộ Canh Nông, tiền thân của Bộ Nông nghiệp và PTNT ngày nay. Nha Mục Súc – Ngư Nghiệp trực thuộc Bộ được hình thành với 6 bộ phận chuyên môn, trong đó có “Viện Khảo Cứu” những vấn đề chuyên môn và khoa học thuộc lĩnh vực thú ý và súc sản. Theo chủ trương của Chính phủ tách công tác nghiên cứu ra khỏi hệ thống quản lý sản xuất, ngày 9 tháng 2 năm 1952, Bộ Canh Nông đã ban hành Nghị định số 01–CN/QT/NĐ về tổ chức canh nông, Viện Chăn Nuôi được thành lập tại Nghị định này.

Từ đó đến nay, Viện đã nhiều lần đổi tên cho phù hợp với mỗi giai đoạn phát triển nông nghiệp của đất nước như: Viện Chăn nuôi (1952), Phòng Chăn nuôi – Thú y thuộc Viện Khảo cứu Nông Lâm (1955), Viện Khảo cứu Chăn nuôi (1957), Khoa Chăn nuôi – Thú y thuộc Học Viện Nông Lâm (1959), Ban Chăn nuôi – Thú y (1963) và Ban Chăn nuôi (1966) thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp. Từ năm 1969 đến nay, Viện được mang lại tên cũ là Viện Chăn nuôi. Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Viện Chăn nuôi đã đạt được nhiều thành tích to lớn, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển nông nghiệp và nông thôn Việt Nam

Xếp hạng GlobalVN.biz

Diễn ra
Chủ yếu
№40
Trong đánh giá
Tiếng Việt Tổ chức
Chủ yếu
Diễn ra
Quả cầu
№2
Trong xếp hạng
Công nghiệp và Sản xuất
Quả cầu

Các công ty tại Việt Nam


Cổng thông tin doanh nghiệp Việt Nam GlobalVN.biz bao gồm một danh mục khổng lồ các tổ chức hoạt động tại Việt Nam. Tại đây bạn có thể dễ dàng tìm thấy tất cả các thông tin cần thiết về công ty. Thẻ của tổ chức chứa một trang thông tin đầy đủ với mô tả chi tiết về các hoạt động của công ty, logo, chi tiết liên hệ và liên kết đến trang web chính thức của tổ chức. Người đọc cũng có thể làm quen ngay với nhân sự của doanh nghiệp, xem các thông cáo báo chí và khối tin tức mới nhất, cũng như xem công ty chiếm dòng xếp hạng nào.
Việc xếp hạng thành viên của cổng thông tin doanh nghiệp GlobalVN.biz được tính toán dựa trên số lượt đề cập trong tin tức tiếng Việt và thông cáo báo chí có chứa thông tin về hoạt động của tổ chức và thành tích của tổ chức. Bạn cũng có thể tăng thứ hạng bằng cách đăng các vị trí tuyển dụng, cũng như theo số lượng người đăng ký. Đồng thời, đại diện công ty có thể độc lập xem thẻ của công ty được xem bao nhiêu lần trên GlobalVN.biz, cũng như kịp thời chỉnh sửa thông tin.
Chúng tôi đặc biệt chú trọng đến tính linh hoạt của "Công ty" phần. Để thuận tiện cho bạn, có một thanh tìm kiếm, cũng như một bộ đánh giá ngành.
Cổng thông tin doanh nghiệp Việt Nam luôn là cơ sở dữ liệu cập nhật về các doanh nghiệp Việt Nam!
Potapova Alena

Giám đốc phát triển
Dân số
8127719128
Chết trong vòng một năm
24585410
sinh vào một năm
60484460