Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội
Bộ Lao động - Thương binh
Đăng ký một công ty
Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội

Công ty

Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội

Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội

Chính trị và Hành chính

Sự miêu tả

Ngay từ những ngày đầu sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, Trung ương Đảng - Bác Hồ và Chính phủ đã đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo lĩnh vực lao động – thương binh và xã hội. Ngày 28/08/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Tuyên cáo “về việc thành lập Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”, trong 13 Bộ đầu tiên của Chính phủ nước ta, đã có các Bộ phụ trách công tác lao động – thương binh và xã hội. Cùng với quá trình vận động và phát triển của sự nghiệp cách mạng, tháng 2 năm 1987, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội được thành lập nhằm kế thừa và phát huy chức năng, nhiệm vụ của các Bộ và cơ quan tiền thân trước đó.


Là một lĩnh vực của đời sống xã hội nước ta, lĩnh vực lao động – thương binh và xã hội là một lĩnh vực của đời sống xã hội nước ta, mang những đặc trưng cơ bản: tổng hợp chính trị - kinh tế - xã hội – quốc phòng – an ninh; trực tiếp phục vụ hàng triệu người và gia đình có công với Cách mạng và Tổ quốc, hàng chục triệu người lao động và hàng triệu người thuộc các đối tượng xã hội khó khăn, yếu thế. Sự vận động của quá trình phát triển lao động – thương binh và xã hội trong từng thời kỳ Cách mạng trực tiếp tác động tới sự ổn định chính trị, phát triển kinh tế, trật tự - an toàn xã hội, góp phần đắc lực thực hiện cương lĩnh, chiến lược xây dựng và bảo vệ đất nước.

Xếp hạng GlobalVN.biz

Diễn ra
Chủ yếu
№20
Trong đánh giá
Tiếng Việt Tổ chức
Chủ yếu
Diễn ra
Quả cầu
№12
Trong xếp hạng
Chính trị và Hành chính
Quả cầu

Các công ty tại Việt Nam


Cổng thông tin doanh nghiệp Việt Nam GlobalVN.biz bao gồm một danh mục khổng lồ các tổ chức hoạt động tại Việt Nam. Tại đây bạn có thể dễ dàng tìm thấy tất cả các thông tin cần thiết về công ty. Thẻ của tổ chức chứa một trang thông tin đầy đủ với mô tả chi tiết về các hoạt động của công ty, logo, chi tiết liên hệ và liên kết đến trang web chính thức của tổ chức. Người đọc cũng có thể làm quen ngay với nhân sự của doanh nghiệp, xem các thông cáo báo chí và khối tin tức mới nhất, cũng như xem công ty chiếm dòng xếp hạng nào.
Việc xếp hạng thành viên của cổng thông tin doanh nghiệp GlobalVN.biz được tính toán dựa trên số lượt đề cập trong tin tức tiếng Việt và thông cáo báo chí có chứa thông tin về hoạt động của tổ chức và thành tích của tổ chức. Bạn cũng có thể tăng thứ hạng bằng cách đăng các vị trí tuyển dụng, cũng như theo số lượng người đăng ký. Đồng thời, đại diện công ty có thể độc lập xem thẻ của công ty được xem bao nhiêu lần trên GlobalVN.biz, cũng như kịp thời chỉnh sửa thông tin.
Chúng tôi đặc biệt chú trọng đến tính linh hoạt của "Công ty" phần. Để thuận tiện cho bạn, có một thanh tìm kiếm, cũng như một bộ đánh giá ngành.
Cổng thông tin doanh nghiệp Việt Nam luôn là cơ sở dữ liệu cập nhật về các doanh nghiệp Việt Nam!
Potapova Alena

Giám đốc phát triển
Dân số
8127707248
Chết trong vòng một năm
24577274
sinh vào một năm
60464444