Công ty

Học viện Ngân hàng

Học viện Ngân hàng

Khoa học và giáo dục

Sự miêu tả

Lịch sử hình thành và phát triển:

Giai đoạn 1961-1975:

Trường Cao cấp nghiệp vụ Ngân hàng được thành lập theo Quyết định số 3072-VG ngày 13/9/1961 của Thủ tướng Chính phủ với nhiệm vụ chủ yếu là đào tạo học sinh phổ thông trở thành cán bộ trung cấp ngân hàng, bổ túc cán bộ sơ cấp, trung cấp nghiệp vụ thành cán bộ có trình độ Cao cấp nghiệp vụ Ngân hàng và trình độ đại học chuyên tu, tại chức cho đội ngũ cán bộ ngân hàng.

Giai đoạn 1976-1992:

Tổng Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ký quyết định số 1229/NH-TCCB ngày 16/12/1976 về việc thành lập cơ sở II Trường Cao cấp nghiệp vụ Ngân hàng mở cơ sở hai đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh để đào tạo hệ chuyên tu và tại chức cho cán bộ trong ngành ở các tỉnh phía Nam.

Ngày 18/10/1978, Thủ tướng Chính phủ thay mặt Hội đồng Chính phủ ký Quyết định số 264/CP cho phép Ngân hàng Nhà nước Việt Nam mở hệ cao đẳng trong Trường chuyên tu cao cấp Ngân hàng, bắt đầu từ năm học 1978-1979, để đào tạo cán bộ đại học thực hành Ngân hàng phục vụ yêu cầu xây dựng và phát triển đất nước.

Ngày 03/5/1980, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 149/TTg cho phép Ngân hàng Nhà nước Việt Nam mở một lớp Đại học nghiệp vụ Ngân hàng tại Thành phố Hồ Chí Minh, để đào tạo cán bộ nghiệp vụ Ngân hàng cho các tỉnh phía Nam.

Giai đoạn 1993-1997:

Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu Khoa học Ngân hàng được thành lập theo Quyết định số 112- TTg ngày 23/3/1993 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở tổ chức lại Viện tiền tệ - Tín dụng, Trường Cao cấp nghiệp vụ Ngân hàng Hà Nội, Trường Cao cấp nghiệp vụ Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Trung học Ngân hàng I, Trường Trung học Ngân hàng II, Trường Trung học Ngân hàng III, Trường Trung học Ngân hàng IV.

Ngày 8/3/1996, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 143-TTg giao nhiệm vụ đào tạo trên đại học cho Viện Khoa học Ngân hàng (Ngân hàng Nhà nước).

Giai đoạn từ 1998 đến nay:

Học viện Ngân hàng (HVNH) được thành lập theo Quyết định số 30/1998/QĐ-TTg ngày 09/02/1998 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu khoa học Ngân hàng. Theo đó, HVNH là tổ chức đào tạo và Nghiên cứu khoa học của Nhà nước về lĩnh vực ngân hàng. HVNH có nhiệm vụ: i) Đào tạo cán bộ ở bậc giáo dục chuyên nghiệp, bậc đại học và trên đại học về lĩnh vực tiền tệ - tín dụng và ngân hàng; ii) Bồi dưỡng nghiệp vụ và công nghệ ngân hàng; iii) Tổ chức nghiên cứu khoa học và công nghệ ngân hàng; iv) Thực hiện hợp tác về đào tạo và nghiên cứu khoa học ngân hàng với các tổ chức trong và ngoài nước theo quy định chung của Nhà nước (Phân viện thành phố Hồ Chí Minh thuộc Học viện Ngân hàng được Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 174/2003/QĐ-TTg ngày 20/8/2003).

Ngày 24/03/1998, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ký ban hành Quyết định số 107/1998/QĐ-NHNN9 quy định Quy chế tổ chức và hoạt động của HVNH đã quy định HVNH là đơn vị sự nghiệp có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng, có trụ sở đặt tại thành phố Hà Nội và các cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Phú yên, Bắc Ninh, Hà Tây. Học viện chịu sự lãnh đạo và quản lý trực tiếp của NHNN theo chức năng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa - Công nghệ và môi trường, các bộ, ngành khác có liên quan; đồng thời chịu sự quản lý theo lãnh thổ của chính quyền địa phương nơi có cơ sở của Học viện.

Ngày 12 /01/2004 Thống đốc NHNN đã ký ban hành Quyết định số 48/2004/QĐ-NHNN thay thế Quyết định số 107/1998/QĐ-NHNN9, HVNH là đơn vị sự nghiệp có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng, có trụ sở chính tại thành phố Hà Nội và các Phân viện Bắc Ninh, Phú Yên; HVNH chịu sự lãnh đạo và quản lý trực tiếp của NHNN; chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo; chịu sự quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền của các Bộ, Ngành khác có liên quan; chịu sự quản lý hành chính theo lãnh thổ của chính quyền địa phương nơi có cơ sở của Học viện theo các quy định của pháp luật.

Ngày 29/4/2009, Thống đốc NHNH đã ký ban hành Quyết định số 1009/QĐ-NHNN quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của HVNH thay thế Quyết định số 48/2004/QĐ-NHNN.

Ngày 16/3/2012, Thống đốc NHNN đã ký ban hành Quyết định số 433/QĐ-NHNN về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mô hình tổ chức, cơ cấu của HVNH thay thế Quyết định số 1009/QĐ-NHNN ngày 29/4/2009.

Ngày 26/02/2014, Thống đốc NHNN đã ký ban hành Quyết định số 327/QĐ-NHNN về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mô hình tổ chức, cơ cấu của HVNH thay thế Quyết định số 433/QĐ-NHNN nhằm kiện toàn bộ máy tổ chức và hoạt động của HVNH cho phù hợp điều kiện phát triển kinh tế trong tình hình mới.

Ngày 20/7/2017, Thống đốc NHNN đã ký ban hành Quyết định số 1518/QĐ-NHNN về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của HVNH thay thế Quyết định số 327/QĐ-NHNN ngày 26/02/2014 nhằm kiện toàn bộ máy tổ chức và hoạt động của HVNH cho phù hợp điều kiện phát triển kinh tế trong điều kiện hội nhập.

Ngày 27/05/2020, Thống đốc NHNN đã ký ban hành Quyết định số 997/QĐ-NHNN về việc quyết định công nhận Hội đồng trường Học viện Ngân hàng nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 17 thành viên và quyết định bổ nhiệm PGS.TS. Đào Minh Phúc giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Học viện nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong suốt quá trình xây dựng và trưởng thành, HVNH đã phát triển không ngừng. Từ một cơ sở đào tạo chuyên về lĩnh vực tài chính ngân hàng đến nay HVNH đã mở rộng đào tạo theo hướng đa ngành. Trình độ và tính chuyên nghiệp của đội ngũ giảng viên ngày càng được nâng cao. Sinh viên tốt nghiệp đáp ứng tốt các yêu cầu của nhà tuyển dụng và xã hội, góp phần khẳng định vị thế của HVNH là một trong những cơ sở đào tạo về kinh tế hàng đầu của Việt Nam. Những năm gần đây HVNH phát triển mạnh các hoạt động hợp tác đào tạo hợp tác quốc tế thông qua các chương trình trao đổi giảng viên, sinh viên, liên kết đào tạo với nhiều trường đại học có uy tín trên thế giới. Các hoạt động nghiên cứu khoa học, tư vấn chính sách và chuyển giao công nghệ của HVNH đã tạo động lực thúc đầy nâng cao chất lượng đào tạo và đóng góp có hiệu quả cho nền kinh tế.

Với những đóng góp to lớn vào sự nghiệp giáo dục đào tạo, HVNH đã được Đảng và Nhà nước, ghi nhận và trao tặng nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý:

- Huân chương Lao động Hạng Nhất, Hạng Nhì, Hạng Ba; Huân chương Độc lập Hạng Nhất, Hạng Nhì, Hạng Ba cho Học viện Ngân hàng.

- Huân chương Lao động Hạng Hạng Nhất, Hạng Nhì cho Phân viện Bắc Ninh

- Huân chương Lao động Hạng Hạng Nhì, Hạng Ba cho Phân viện Phú Yên

- Huân chương Lao động Hạng Nhì cho Cơ sỏ đào tạo Sơn Tây

- 18 Huân chương Lao động các hạng cho các cán bộ lãnh đạo, quản lý và giảng viên của Học viện qua các thời kỳ công tác.

Ngoài ra, Nhà nước nước CHDCND Lào cũng đã trao tặng: Huân chương Ixala (Huân chương Độc lập) Hạng Nhất cho Học viện Ngân hàng; Huân chương Ixala Hạng Nhất cho CSĐT Sơn Tây; Huân chương Ixala các hạng cho hơn 100 cán bộ lãnh đạo, quản lý và giảng viên của HVNH qua các thời kỳ công tác.

Trang web

www.hvnh.edu.vn

Xếp hạng GlobalVN.biz

Diễn ra
Chủ yếu
№169
Trong đánh giá
Tiếng Việt Tổ chức
Chủ yếu
Diễn ra
Quả cầu
№14
Trong xếp hạng
Khoa học và giáo dục
Quả cầu

Các công ty tại Việt Nam


Cổng thông tin doanh nghiệp Việt Nam GlobalVN.biz bao gồm một danh mục khổng lồ các tổ chức hoạt động tại Việt Nam. Tại đây bạn có thể dễ dàng tìm thấy tất cả các thông tin cần thiết về công ty. Thẻ của tổ chức chứa một trang thông tin đầy đủ với mô tả chi tiết về các hoạt động của công ty, logo, chi tiết liên hệ và liên kết đến trang web chính thức của tổ chức. Người đọc cũng có thể làm quen ngay với nhân sự của doanh nghiệp, xem các thông cáo báo chí và khối tin tức mới nhất, cũng như xem công ty chiếm dòng xếp hạng nào.
Việc xếp hạng thành viên của cổng thông tin doanh nghiệp GlobalVN.biz được tính toán dựa trên số lượt đề cập trong tin tức tiếng Việt và thông cáo báo chí có chứa thông tin về hoạt động của tổ chức và thành tích của tổ chức. Bạn cũng có thể tăng thứ hạng bằng cách đăng các vị trí tuyển dụng, cũng như theo số lượng người đăng ký. Đồng thời, đại diện công ty có thể độc lập xem thẻ của công ty được xem bao nhiêu lần trên GlobalVN.biz, cũng như kịp thời chỉnh sửa thông tin.
Chúng tôi đặc biệt chú trọng đến tính linh hoạt của "Công ty" phần. Để thuận tiện cho bạn, có một thanh tìm kiếm, cũng như một bộ đánh giá ngành.
Cổng thông tin doanh nghiệp Việt Nam luôn là cơ sở dữ liệu cập nhật về các doanh nghiệp Việt Nam!
Potapova Alena

Giám đốc phát triển
Dân số
8127024478
Chết trong vòng một năm
24109680
sinh vào một năm
59314080